Triển khai Jira Software & Jira Services Desk trên server

1. Mô hình triển khai


2. Thông tin sizing

Chức năng Tên Server OS Cấu hình

Port Ghi chú
Ram CPU Disk
App Jira jira-software Ubuntu 20.04 4GB 2 Core 50GB 8080
Database and NFS server jira-db-nfs Ubuntu 20.04 8GB 4GB 100GB 5432, 2049
  • Postgres và nfs server chạy trong docker compose
  • NFS phục vụ việc lưu các file attached (tài liệu, ảnh, file,...), thư mục /NFS cấu hình phân vùng  LVM
  • Nặng tải nhất của Jira là DB, nên cần tách riêng DB ra server riêng để khi quá tải có thể scale riêng cho DB

3. Triển khai db & NFS

Step 1: Cài đặt docker & docker compose

Install docker & docker-compose
apt install docker docker-compose docker.io -y

Step 2: Tạo file tên docker-compose.yml

docker-compose.yml
version:  "3.2"
services:
   jira-db:
     image: postgres: 11.6
     restart: always
     container_name: postgress-jira
     environment:
       - POSTGRES_PASSWORD=1xNKd9zCBy# 5
       - POSTGRES_USER=jira-software
     healthcheck:
       test: [ "CMD-SHELL" "pg_isready -U postgres" ]
       interval: 10s
       timeout: 5s
       retries:  5
     volumes:
       - type: bind
         source: /dataDB
         target: /var/lib/postgresql/data
     ports:
       5432 : 5432
 
   nfs:
     image: itsthenetwork/nfs-server-alpine: 12
     container_name: nfs
     restart: always
     privileged:  true
     environment:
       - SHARED_DIRECTORY=/data
     volumes:
       - /NFS:/data
     ports:
       2049 : 2049

4. Triển khai Jira Software & Jira Services Desk

Step 1: Cài đặt docker & docker compose

Install docker & docker-compose
apt install docker docker-compose docker.io -y

Step 2: Tạo file tên docker-compose.yml

docker-compose.yml
version:  "3.2"
services:
   jira:
     container_name: jira
     image: atlassian/jira-software: 8.5 . 1
     restart: always
     network_mode: host
     environment:
       - JVM_MINIMUM_MEMORY=2112M
       - JVM_MAXIMUM_MEMORY=4048M
       - ATL_PROXY_NAME=jira.domain.com
       - ATL_PROXY_PORT= 443
       - ATL_TOMCAT_SCHEME=https
 
       - ATL_JDBC_URL=jdbc:postgresql: //<Ip server postgres>:5432/jira
       - ATL_JDBC_USER=jira-software
       - ATL_JDBC_PASSWORD=1xNKd9zCBy# 5
       - ATL_DB_DRIVER=org.postgresql.Driver
       - ATL_DB_TYPE=postgres72
 
       - JIRA_HOME=/opt/jira-home
       - JIRA_SHARED_HOME=/opt/jira-home-shared
     ports:
      8080 : 8080
      40001 : 40001
      40011 : 40011
      4446 : 4446
     volumes:
       - type: bind
         source: /data_jira_home
         target: /opt/jira-home
       - type: bind
         source: /nfs/jira/jira-home-shared
         target: /opt/jira-home-shared

Step 3: Chạy docker-compose tại đường dẫn file docker-compose.yml

Step 4: Vào trình duyệt đường link: <ip server jira>:8080

     * Chọn phương thức thiết lập

           - Chọn I'll set it up myself.

     * Kết nối với DB (Nếu có)

          - Chọn My own database

          - Khai báo các cấu hình để kết nối với db PostGress

          - Test Connection để kiểm tra kết nối, nếu test thành cồng thì bắt đầu tiến hành kết nối với db

     * Tạo license trial

                 - Gia hạn Jira

Step 1: Vào mục System -> Application -> Kiểm tra license

Step 2: Ấn vào đường link:  my.atlassian.com (Hoặc link Manage licenses trên trang hiện tại) -> Đăng nhập tài khoản Atlassian -> New Trial License 

Step 3: Làm theo hướng dẫn, lấy thông tin ID Server tại System Information trong mục System -> System Info

Step 4: Copy license vừa sinh ra update trong mục License Key -> Update

Step 5: Kiểm tra thông tin license đã update chưa -> Hoàn thành

                - Gia hạn application trong Jira

Step 1: Vào Manage App -> Manage Apps

Step 2: Chọn App cần gia hạn -> kiểm tra thời điểm hết hạn license

Step 3: Ấn vào đường link:  https://marketplace.atlassian.com/ -> tìm kiếm tên App -> chọn App muốn gia hạn -> Try it Free -> Chọn option dành cho Server -> tích chọn I have read and agree to the  Terms of Use for the Atlassian Marketplace -> Generate Licensen

Step 4:  Copy license vừa sinh ra update trong mục License Key -> Update

Step 5: Kiểm tra thông tin license đã update chưa -> Hoàn thành

      * Tạo tài khoản admin

          - Nhập thông tin chi tiết cho tài khoản quản trị viên. Có thể thêm nhiều quản trị viên hơn sau khi thiết lập xong

     * Thiết lập email thông báo

         - Nhập thông tin chi tiết về   Mail Server  . Điều này sẽ cho phép Jira gửi thông báo qua Mail khi vấn đề thay đổi.

     * Tích hợp Jira Service Desk

           - Download Jira Service Desk tích hợp vào Jira Software ( jira-servicedesk-application-4.5.1.obr ) tại  Link

          - Trên giao diện vào  JIRA ADMINISTRATION > Applications > Versions & licenses chọn Upload application, upload file jira-servicedesk-application-4.5.1.obr và tiến hành cập nhật license theo bước 3.b